اکسی رجوانی

کشف اکسیر جوانی توسط محققان ژاپنی!

/
محققان طی انجام پژوهشی پی بردند که ترکیبی به نام نیکوتین تک نو…